19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลบางปู รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 136 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 28 มิ.ย. 62

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 136 อัตรา ตั้งแต่ 20 - 28 มิ.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่าง ๆ ของเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 10 คน
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองหน่วยที่ฝึกให้


2. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 5 คน
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 - ม.3 หรือเทียบเท่า


3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 คน
- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย


4. ตำแหน่ง แม่ครัว จำนวน 2 คน
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การครัวเรือน


5. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 คน
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย


6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 42 คน
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


7. ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 10 คน
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

8. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 6 คน
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ และมีความรู้ความสามารถทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ


9. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 คน
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ความสามารถทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ


10. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 คน
- มีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ


11. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 13 คน
- มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรขนาดเบาได้เป็นอย่างดี ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ


12. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 คน
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

13. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6 คน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


14. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 2 คน
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน


พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ)

15. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 12 คน
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

- มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

16. ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คน
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเแพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

17. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน
- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเคมี เคมีเทคนิค ชีวเคมี ธรณีวิทยา วิศวกรรมเคมี ปฐพีวิทยา เคมีคัล ฟิสิกส์ ฟิลิกคัล หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้


18. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
- ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีวิทยา กีฎวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้


19. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


20. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 คน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


21. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 คน
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร. 0-2174-3390-9 ต่อ 203 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

17 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 686 ครั้ง

Engine by shopup.com