19 ตุลาคม 2562

ดูบทความบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 62

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่ 24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ จำนวน 2 อัตรา
2. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล จำนวน 1 อัตรา

 

คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการเทคโนดลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

4. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายจัดระบบบริการ ส่วนบริหารงาน Area Coach จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรับแจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรีพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายอุปรณืเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 12 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

6. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย จำนวน 3 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจไปรษณีย์ และการใช้ภาษาอังกฤษ

7. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน ส่วนวิเคราะห์ต้นทุน จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา หรือคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

8. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

9. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ส่วนทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาโท
- สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
- สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

10. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 2 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์, คุณวุฒิปริญญาโทสถิติ, คุณวุฒิปริญญาโทสถิติประยุกต์, คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

11. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ, คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์, คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

12. สังกัดปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสารสนเทศและวิจัย จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ "ข่าว" และไปที่ "สมัครงาน - ประกาศ" หรือ ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ไปรษณีย์ไทย

17 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 2679 ครั้ง

Engine by shopup.com