14 ธันวาคม 2562

ดูบทความสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ค. 62

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาทางด้านคอมพิวเตอร์ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาซอฟแวร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร


2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านงานช่างคอมพิวเตอร์) จำนวน 2 อัตรา
- เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ
- เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบไปแล้ว

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com หรือ http://www.admincourt.go.th หัวข้อ "สมัครงาน" สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

19 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 423 ครั้ง

Engine by shopup.com