19 ตุลาคม 2562

ดูบทความการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 24 มิ.ย.- 5 ก.ค. 62

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน สมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 24 มิ.ย.- 5 ก.ค. 62

 

 

 

 

 

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน

- สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
- มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- มีความรู้ภาษาอังกฤษดี หรือหากมีผลสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือผลการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ เช่น CU-TEP TU-GET PSU-TEP MU-TEST สามารถนำมายื่นให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกใช้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ได้ (สามารถยื่นเพิ่มได้จนถึงวันสอบสัมภาษณ์)

**(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ (เอกสารแนบ)

19 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 428 ครั้ง

Engine by shopup.com