27 กันยายน 2563

ข่าวประกาศ

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมพระธรรมนูญ สำนักงานปลัดกระทรวงกลางโหม รับบุคคลเป็นข้าราชการทหาร จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 20 ตุลาคม 2563 กรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับพนักงานสถานธนานุบาล จำนวน 36 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563

ดูบทความสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ค. 62

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 2 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้
2. ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตามมติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
3. ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดบเา (เก็บขนมูลฝอย) และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 จากกรมขนส่งทางบก เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการจ้างและแต่งตั้งเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกัน ซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับำตแหน่งตามประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้นวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 ชั้นลอย สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-237-4541 ต่อ 7157 หรือ 7158

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

25 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 916 ครั้ง

Engine by shopup.com