19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักงานเขตพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 53 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 5 ก.ค. 62

สำนักงานเขตพระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 53 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 5 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) ฝ่ายโยธา จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 15 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 24 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 7 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ผู้สมัครต้องมีที่พักอาศัยปัจจุบันในท้องที่เขตรับสมัครหรือเขตใกล้เคียง หรือสถานที่ที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำวันได้โดยสะดวก
3. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอยฝ)
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภทที่ 2 และมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บข้อมูลฝอย)

ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศนี้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฎว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานเขตพระนคร ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2562 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

25 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 953 ครั้ง

Engine by shopup.com