10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6107 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาประวัติศาสตร์ สาขาโบราณคดี สมัยประวัติศาสตร์ หรือสาขาภูมิภาคศึกษา หากไม่ได้จบสาขาประวัติศาสตร์จะต้องจบปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ หากไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาประวัติศาสตร์ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์
3. มีผลงานวิชาการหรืองานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 ชิ้น ตีพิมพ์/เผยแพร่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากวันสมัคร
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

29 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1340 ครั้ง

Engine by shopup.com