02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสำนักงานเขตบางคอแหลม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 62

สำนักงานเขตบางคอแหลม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตบางคอแหลม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สังกัดฝ่ายปกครอง

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายโยธา

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

1. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมุลฝอย) จำนวน 7 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอ่านออกเขียนได้
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ต้องได้รับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ประเภทที่ 2) เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้การรับจ้างต้องทำหนังสือค้ำประกันความเสียหายภายในวงเงิน 10,000.- บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) โดยการค้ำประกันด้วยบุคคลตามหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิค้ำประกัน หรือใช้เงินสดค้ำประกัน
ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลักปรากฎว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางคอแหลม ชั้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1072 ครั้ง

Engine by shopup.com