19 ตุลาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 44 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

พนักงานตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 38 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- เป็นเพศชาย
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างเดิมในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ หรือเอกสารยืนยันรับรองประสบการณ์
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ประเภทที่ 1 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 32 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- เป็นเพศชาย
- มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างเดิมในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ หรือเอกสารยืนยันรับรองประสบการณ์
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

1. ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- เป็นเพศชาย

 

2. ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครฯ ขอรับใบสมัครพร้อมเอกสารและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามข้อมูลได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์หมายเลข 056-721856 ต่อ 803 และ 056-721912 หรือทางเว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 327 ครั้ง

Engine by shopup.com