19 ตุลาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 12 ก.ค. 62

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 12 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
- เป็น ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว / หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความรู้ทักษะ สมรรถนะและความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมีใจรักในการให้บริการ

 

 

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กลุ่มงานเภสัชฯ) จำนวน 1 อัตรา
- เป็น ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
- มีกิริยา มรรยาทเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
- เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว / หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ดัชนีมวลกายปกติ (BMI) สมรรนะหัวใจอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติด
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ปฏิบัติงานเวร เช้า / บ่าย / ดึก)

* เวรเช้า ปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 16.00 น.
* เวรบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 16.00 - 24.00 น.
* เวรดึก ปฏิบัติงานเวลา 24.00 - 08.00 น.

 

 

3. คนงาน (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 4 อัตรา
- เป็น ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 18 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพาณิชยการ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / การบัญชี / การตลาด หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สมัครที่เป็นหญิงต้องไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีกิริยา มรรยาทเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
- เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว / หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติด
- มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบ มีความอดทนอดกลั้นสูง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2562 (วันและเวลาราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 89 ครั้ง

Engine by shopup.com