19 ตุลาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 26 ก.ค. 62

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 26 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

 

2. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (กลุ่มงานเวชกรรมสังคม) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

 

5. ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ วิชาการกายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนลาย
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางกายอุปกรณ์ หรือทางเทคนิคกายอุปกรณ์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

6. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล (ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด) กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330-372 ชั่วโมง) หรือประเภทการนวดไทย (800 ชั่วโมง) จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
- อายุ 18 - 45 ปี

 

7. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
- กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
- โรงพยาบาลหัวทะเล จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2. เพศชาย อายุ 30 ปีบริบูรณ์ ถึง 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 1 หรือ ประเภท 2 ของกรมขนส่งทางบก
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5. มีความสามารถด้านการใช้วิทยุสื่อสาร และมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. มีความรู้พื้นฐษนด้านเครื่องยนต์ ขับรถเกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดขัดข้อง
7. สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ นอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

 

8. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

9. ตำแหน่งพนักงานห้องสมุด (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานห้องสมุด) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

10. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน (กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานสวน-สนาม) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- หรือได้รับวุฒิอย่างอื่น มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

11. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล) จำนวน 10 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

12. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (กลุ่มงานโภชนศาสตร์) จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 429 ครั้ง

Engine by shopup.com