19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 22 ก.ค. 62

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 22 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา

1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา วช 007 ภ. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน จำวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่งหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง วช 011 ภ. งานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่งหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมททางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมททางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมททางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ตำแหน่ง กศ 041 ภ. งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่งหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมททางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมททางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจหรือผ่านการฝึกอบรมททางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

1. ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าที่

 

2. ตำแหน่งคนงานทั่วไป สำนักการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าที่

 

3. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก สำนักการศึกษา จำวน 2 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 9 - 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 287 ครั้ง

Engine by shopup.com