19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 12 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลนากลาง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 4 - 12 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งสำหรับประเภทผู้มีคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

ตำแหน่งสำหรับประเภทผู้มีทักษะ

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายและมีใบรับรอง ประสบการณ์ในการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 

2. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ ก.ทจ. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้เกี่ยวกับวิธีเลี้ยงดูเด็ก มีความประพฤติดี อ่อนโยน รักเด็ก ขยัน อดทน สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ มีใบรับรองประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

3. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมืดดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

4. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู (งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัดเทศบาล) หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4235-9044 ต่อ 27 (โปรดแต่งกายสถภาพ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com