19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครราชสีมา รับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 62

เทศบาลนครราชสีมา รับสมัครพนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 18 ก.ค. - 8 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนายแพทยปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา หรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร เทศบาลนครนครราชสีมาไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

3. ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครคัดเลือกได้ที่งานระบบและมาตรฐานงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 331 ครั้ง

Engine by shopup.com