19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลปากแพรก รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

เทศบาลตำบลปากแพรก รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลปากแพรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

 

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิค วิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

ประเภทผู้มีทักษะ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด
- มีหนังสือรัรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- มีประสบการณ์หรือเคยผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะพิจารณเป็นพิเศษ

 

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ ความชำนาญในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

 

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า หรือ
- มีประสบการณ์หรือเคยทำงานเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปากแพรก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 3451 - 1331 ต่อ 111

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100.- บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 278 ครั้ง

Engine by shopup.com