31 พฤษภาคม 2563

ดูบทความสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 21 ก.ค. 62

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 21 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์

 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วิทยาลัยนาฏศิลป) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางการเงิน ทางการบัญชี ทางการจัดการ

 

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

5. นักวิชาการศึกษา (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์กราฟิก

 

6. นักวิชาการศึกษา (ด้านศิลปกรรม) (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนศิลป์ ทางศิลปกรรม

 

7. นักวิชาการศึกษา (ด้านทฤษฎีศิลป์) (คณะศิลปวิจิตร) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทฤษฎีศิลป์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเข้าไปเว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com/ หัวข้อ "การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562" ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1028 ครั้ง

Engine by shopup.com