19 ตุลาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 160 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 160 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 160 อัตรา

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- มียานอาหนะประเภทรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมหมวกนิรภัย
- มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกภาพถ่ายได้ พร้อมสายชาร์จหัว USB เพื่อใช้โอนถ่ายข้อมูลรูปภาพลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ชั้น 1 สำนักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรบสมัคร

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com