19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 23 ก.ค. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 23 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 (ราชบุรี)          จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (สมุทรสงคราม)          จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ฉะเชิงเทรา)          จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 (อุดรธานี)          จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)          จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 (อุบลราชธานี)          จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 (นครสวรรค์)          จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

8. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง)          จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

9. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน          จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

10. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน          จำนวน 1 อัตรา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

11. ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ)          จำนวน 1 อัตรา

- คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางภาษาอังกฤษ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.moe.go.th หัวข้อ "ประกาศ" และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบุรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า "สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป"

 

ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราฝากก่อนวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และหลังวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 จะได้รับการพิจารณา

 

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 379 ครั้ง

Engine by shopup.com