19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
- อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

 

 

วัน เวลา และสถานที่สอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com เลือกหัวข้อ "สมัครสอบออนลไน์" สมัครได้ตั้งแต่ 19 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 558 ครั้ง

Engine by shopup.com