16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ นำธรรมะสอดแทรกพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ

มทร.สุวรรณภูมิ นำธรรมะสอดแทรกพัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มีภารกิจสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามตึวชี้วัดที่ 1.5 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้สิทธิเสรีภาพ หรือการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย  โดยฝึกและปลูกฝังนิสัยให้มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีต่อชาติ รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 นายปริญญา แสงไวย์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวว่า บทบาทของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะ และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสำหรับนักศึกษา อย่างเช่น การเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา รวมทั้งเสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการดำเนินกิจกรรมในปีที่ผ่านมาจากทั้ง 6 คณะ 4 ศูนย์พื้นที่ การจัดโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานกิจกรรม การประกันคุณภาพ การเบิกจ่าย งบประมาณ ขั้นตอนการเสนอโครงการ และการสรุปผลการดำเนินงานแล้วยังได้นำธรรมะเข้ามาสอดแทรก เพื่อเป็นการปรับจิตใจ ให้นักศึกษามีความสงบและมีสมาธิมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากพระอาจารย์บัณฑิต ปณฑิโต เป็นวิทยากรบรรยาย และนำนักศึกษาสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ ณ สวนธรรมศรีปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 

 

 

 

10 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 19 ครั้ง

Engine by shopup.com