19 ตุลาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ก.ค. 62

โรงพยาบาลพุนพิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพุนพิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมา) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โรงพยาลพุนพิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาจิตเวชวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศซกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ สาขาจิตเวชวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศซกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ สาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

3. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทกาดนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงาน ที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
- มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

 

5. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 น. - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 404 ครั้ง

Engine by shopup.com