16 กรกฎาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ส.ค. 62

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ส.ค. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

1. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา
2. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารรับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pit.ac.th และส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ให้สมัครได้ดังต่อไปนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 833 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pit.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานและใบนำฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบฉบับจริง โดยสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 833 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 42 ครั้ง

Engine by shopup.com