19 ตุลาคม 2562

ดูบทความสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ส.ค. 62

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ส.ค. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อดำรงตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา

1. สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 อัตรา
2. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารรับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครคัดเลือกได้ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pit.ac.th และส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ให้สมัครได้ดังต่อไปนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 833 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pit.ac.th และส่งใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานและใบนำฝากเงินค่าธรรมเนียมการสอบฉบับจริง โดยสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 833 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 257 ครั้ง

Engine by shopup.com