19 ตุลาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

2. ตำแหน่ง คนงาน สักัดสำนักงานปลัด จำนวน 5 อัตรา

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหน้าที่ในตำแหน่งคนงานและมีร่างกายแข็งแรงสามารถให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 15.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง เลขที่ 72/2 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 76170 อย่างช้าภายในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยดูจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "สมัครสอบพนักงานจ้าง" หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 03-2646-895

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 229 ครั้ง

Engine by shopup.com