19 ตุลาคม 2562

ดูบทความกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 ก.ค. 62

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 4 อัตรา
* สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค (1 อัตรา)
* สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (3 อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี

 

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา
* สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี

 

3. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (คุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
* สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางเคมี ทางฟิสิกส์ ทางวัสดุศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวิศวกรรมวัสดุ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล

 

4. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
* สังกัด กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทางฟิสิกส์

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
* ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม ฝ่ายคลัง งานการเงิน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่ง

- ต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2017073-7077 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 309 ครั้ง

Engine by shopup.com