19 ตุลาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ค. 62

โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- เพศหญิง/ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
- เพศหญิง/ชาย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาในวิชาดังกล่าวข้างต้น หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- เพศหญิง
- มีอายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดและไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. *** กรุณาแต่งกายสุภาพ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 156 ครั้ง

Engine by shopup.com