14 ธันวาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

เทศบาลนครแหลมฉบัง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 2 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 


 

 

 

ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

- วิชาเอก คณิตศาตร์ จำนวน 3 อัตรา
- วิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
- วิชาเอก สังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอก การงานอาชีพ (อุตสาหกรรมศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
3. มีคุณวุฒิ ตรงตามสาขาวิชาเอกในประกาศสรรหาพนักงานจ้าง

 

2. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรีทางการศึกษาอื่น ปริญญาสาขาอื่นๆ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
3. หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักการ จำนวน 6 อัตรา
2. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 8 อัตรา
3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังกล่าว ให้ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

12 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 396 ครั้ง

Engine by shopup.com