14 ธันวาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 18 - 26 ก.ค. 62

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 28 อัตรา สมัครระหว่างวันที่ 18 - 26 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)

1. ผู้ช่วย นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรบตำแหน่งนี้ได้

 

2. ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

3. ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ผู้ช่วย นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)

5. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จำนวน 4 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

6. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

7. คนงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา
- มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

 

8. เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน 3 อัตรา
- มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

 

9. คนสวน จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ ไม่ดัด

 

10. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

 

11. ภารโรง (งบอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

 

12. แม่ครัว จำนวน 2 อัตรา
- มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เฉพาะวันทำการตั้งแต่ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

15 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 541 ครั้ง

Engine by shopup.com