10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริหาร จำนวน 6 อัตรา (หญิง)
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

 

2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

 

3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มเทคนิคและลูกมือช่าง (ช่างทั่วไป) จำนวน 11 อัตรา

3.1 ช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
3.2 ช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
3.3 ลูกมือช่าง จำนวน 3 อัตรา (ชาย,หญิง)
3.4 พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)
3.5 ช่างแบตเตอรี่ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
3.6 ช่างไม้ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา (ตำแหน่งลูกมือช่าง สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

 

4. กลุ่มที่ 4 กลุ่มเทคนิค (ช่างยนต์) จำนวน 8 อัตรา

4.1 ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่มแรง จำนวน 3 อัตรา (ชาย)
4.2 ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)
4.3 ช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา (ชาย)

- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกลอุตสาหกรรม, เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร, ตัวถังและสีรถยนต์) สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 น. - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนนประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1589 ครั้ง

Engine by shopup.com