14 ธันวาคม 2562

ดูบทความเทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 31 ก.ค. 62

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 22 - 31 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (สำนักการช่าง) จำวน 1 อัตรา
- ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และ ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม และความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ (กองการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

4. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานครูเทศบาล (วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา และวิชาภาษาจีน 1 อัตรา) (กองการศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

5. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

 

 

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักการ (สำนักปลัดเทศบาล 1 อัตรา, กองสาธารณสุขฯ 1 อัตรา และกองการศึกษา 2 อัตรา) จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

3. ตำแหน่งคนงาน (สำนักการช่าง) จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

5. ตำแหน่งคนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

6. ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) (โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง 1 อัตรา และโรงงานเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1 อัตรา) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

15 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1666 ครั้ง

Engine by shopup.com