10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ส.ค. 62

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 210 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 15 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

* สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
* สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
* สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
* สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
* สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
* สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
* สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
* สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
* สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 10 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้

* สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
* สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
* สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
* สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
* สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
* สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
* สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
* สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
* สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
* สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
* สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เปิดเว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันฯ" ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 3064 ครั้ง

Engine by shopup.com