29 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 44 อัตรา วัน เวลา รับสมัครดูในประกาศ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 44 อัตรา วัน เวลา รับสมัครดูในประกาศ

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 16 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 10 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

5. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

7. ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา หรือสาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
- มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
- สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ
- มีความรู้ด้านงานพัสดุ
- สามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

11. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ม.6 หรือ ปวช.) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนัก บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ https://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

12. ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา (สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ส.ค.62)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ www.fpo.go.th คลิกที่หัวข้อ "สมัครงาน" หรือ https://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

01 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 891 ครั้ง

Engine by shopup.com