12 ธันวาคม 2562

ดูบทความกรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 26 ส.ค. 62

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบรับราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 26 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
(บรรจุในหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือสูงกว่า หรือ

 

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือสูงกว่า

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com (ข้าราชการ - ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) เลือกใบสมัครออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 359 ครั้ง

Engine by shopup.com