12 ธันวาคม 2562

ดูบทความกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 14 ส.ค. 62

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 7 - 14 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักพัฒนาการเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งนักพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

2.1 สำหรับวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2.2 สำหรับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 12 ปี
2.3 สำหรับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 10 ปี

 

3. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 573 ครั้ง

Engine by shopup.com