28 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงาน กปร. รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 19 ส.ค. 62

สำนักงาน กปร. รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 19 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดัวต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา

- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการปฏิบัติงานพื้นฐาน เช่น ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ สามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นอย่างดี
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ เรียบร้อย
- เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยินยอมให้สำนักงาน กปร. นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (09.00 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

 

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 408 ครั้ง

Engine by shopup.com