28 มกราคม 2563

ดูบทความมทร.ล้านนา ร่วมกับ AIS จัดอบรมบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย

มทร.ล้านนา ร่วมกับ AIS จัดอบรมบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน”  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ได้มีความรู้เรื่องการบริการระบบอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อระบบให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งรูปแบบนี้ มีความซับซ้อน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 87 ครั้ง

Engine by shopup.com