10 ธันวาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 30 ส.ค. 62

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 30 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อ่ไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

* ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ

1. ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (สุขศึกษาและพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู (ศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในกาประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

 

* ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่หรือส่วนราชการ

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนครัว จำนวน 2 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 13 - 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 420 ครั้ง

Engine by shopup.com