12 ธันวาคม 2562

ดูบทความสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ส.ค. 62

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ในงานบริหารงานทั่วไป อย่างน้อย 3-5 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- มีประสบการณ์ในงานพัสดุ อย่างน้อย 3-5 ปี

- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

 

3. ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณีมีความรู้ด้านกฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 5 ปี (ปริญญาตรี) หรือ 3 ปี (ปริญญาโท)

- รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal control)การให้คำปรึกษาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Corporate Governance) และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

- มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการนำเสนองาน

- กระตือรือร้น เน้นทางด้านผลสำเร็จของงาน มีทัศนคติเชิงบวก

- มีทักษะในการบริหารงาน การวางแผน การประเมินผล และการสื่อสารเพื่อนำเสนองาน ทั้งการพูดและการเขียน

 

 

อัตราเงินเดือน

* วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น            19,500.- บาท

    เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว อัตราเดือนละ  500.- บาท

* วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น            22,750.- บาท

 

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับจริง สถาบันจะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สมัครแต่ละราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นควร แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นเริ่มต้น จะไม่มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

 

 

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

- สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

 

การสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารบริหาร ชั้น 2 (กองบริหารทรัพยากรบุคคล) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า (เอกสารสมัครงาน)

ส่งที่        

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210

โทรศัพท์ 02-553-8555, 0-2553-8523  โทรสาร 02-553-8527

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1607 ครั้ง

Engine by shopup.com