28 มกราคม 2563

ดูบทความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค. 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 ส.ค. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยงานที่บรรจุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, ศิลปะมหาบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์, สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผน ก ในการทำวิทยานิพนธ์ และ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต, ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต, ศิลปบัณฑิต, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขวิชาศิลปะอุตสาหกรรม, ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ

 

หน่วยงานที่บรรจุ คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ปฏิบัติงานพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล) วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

- เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตรอ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

หน่วยงานที่บรรจุ วิทยาลัยเพาะช่าง

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ปฏิบัติงานพื้นที่เพาะช่าง) จำนวน 1 อัตรา

กรณีรับวุฒิปริญญาเอก

- เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) หรือศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิปรัชญามหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชานฤมิตศิลป์แขนงเรขศิลป์, สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ

 

กรณีรับวุฒิปริญญาโท

- เพศหญิง/ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิมหาบัณฑิต (ศ.ม.) หรือศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชานฤมิตศิลป์แขนงเรขศิลป์, สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 (ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) โดยรับเฉพาะการเรียนแผนก ก ในการทำวิทยานิพนธ์ และ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิศิลปบัณฑิต (ศป.) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) หรือชื่อปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง สาาวิชาออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชานฤมิตศิลป์แขนงเรขศิลป์, สาขาวิชาออกแบบพาณิชยศิลป์, สาขาวิชาการออกแบบ, สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร-ศิลปดิจิทัล-ออกแบบมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 หรือพิจารณาจากผลการเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2562 (เว้นหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-6036, 0-2441-6000 ต่อ 2155, 2152 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr.ac.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 585 ครั้ง

Engine by shopup.com