28 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 19 - 27 ส.ค. 62

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครลูกจ้างรายวัน จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 19 - 27 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  (หน่วยที่ 1) จำนวน  2  อัตรา

* ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล

- เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  ๓๐  ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร)
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท

 

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (หน่วยที่ 2)  จำนวน  1  อัตรา

* ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค

- เพศชาย/หญิง 
- ด้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  สาขาวิชาพยาธิวิทยา  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางอาชีวอนามัย หรือทางอาชีวอนามัยความปลอดภัย  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๗๖๐  บาท

 

3. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  (หน่วยที่ 3) จำนวน  1  อัตรา

* ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม

- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๕  บาท

 

4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (หน่วยที่ 8) จำนวน  8  อัตรา

* ปฏิบัติงานงานหน่วยจ่ายกลาง

- เพศหญิง/ชาย
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่ 
- ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
- อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๖,๙๐๕  บาท

 

 

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร (ต้องแต่งกายสุภาพ)  ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ชั้น 2  ตึกอำนวยการ  โรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 19 – 27  สิงหาคม 2562  ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้า  เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 -  16.00 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 621 ครั้ง

Engine by shopup.com