12 ธันวาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 20 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 20 ส.ค. 62

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 20 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 20 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

 

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย/หญิง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาพณิชยการล
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และการส่งข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

 

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา

- ได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

5. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

6. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 4 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

7. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

8. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

- อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา (ป.6)
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวและไม่สูบบุหรี่
- มีประสบการณ์ผ่านการฝึกงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรุง ประกอบอาหารหรือจำหน่ายอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีความรู้พื้นฐานงานช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 161 ครั้ง

Engine by shopup.com