14 ธันวาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ย. 62

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ก.ย. 62

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายวิชาการ

1. อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาการตลาด และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาดเท่านั้น
- หากมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

2. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต หรือปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ วรรณคดี ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาและหรือมีประสบการณ์ด้นการวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการ มีผลงานวิจัยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน (TOEIC TOFEL IELTS CU-TEP ฯลฯ) ที่มีคะแนนมากกว่า 500 คะแนน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี(นับจนถึงวันรับสมัคร) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3. อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตหรือศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ การออกแบบสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย ออกแบบดิจิทัลอาร์ต คอมพิวเตอร์อาร์ต ศิลปะและการออกแบบ นฤมิตศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ หรือคุณวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

สายสนับสนุน

4. ตำแหน่ง สถาปนิกงานออกแบบและภูมิสถาปัตย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า
- มีความรู้ความมสามารถในการเขียนแบบและใช้โปรแกรมออโต้แคต (Auto CAD) หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ ถอดแบบ และจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคางานก่อสร้างได้
- สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้ และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้เป็นครั้งคราว
- ผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามที่ระบุข้างต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกกว่าระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารพิพิธภัณฑ์ สาขาพิพิธภัณฑ์ศึกษา สาขาที่เกี่ยวกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ สาขาโบราณคดี สาขาการจัดการวัฒนธรรม สาขาการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับการรับรองจาก ก.พ.
- มีทักษะในงานหอวัฒนธรรม
- มีทักษะในการจัดแสดงนิทรรศการ
- มีประสบการณ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปและวัฒนธรรมหรืองานพิพิธภัณฑ์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- มีประสบการณ์ในการจัดโครงการหรือกิจกรรม
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

 

 

วัน วเลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 1 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยภัฏภูเก็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม - 2 กันยายน พ.ศ. 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pkru.ac.th ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอี่ยดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 08-8757-2446

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์จดหมายลงทะเบียน EMS ได้ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครโดยจะถือวันประทับตรารับจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 384 ครั้ง

Engine by shopup.com