10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ส.ค. 62

โรงพยาบาลวารินชำราบ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

- เป็นหญิง อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม การเลขานุการ การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี การจัดการสำนักงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
- ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
- มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office และ internet ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีบุคลิกภาพดี เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- มีความสามารถในการเป็นนักบริการ มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมต้น และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
- มีความกระตือรือร้นในการดูแล พร้อมเอาใจใส่ผู้มารับบริการในทุกสถานการณ์
- มีทัศนคติที่ดี มีความระเอียดรอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบ มีความอดทนอดกลั้นสูง

 

 

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

- เป็น ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ธุรกิจสถานพยาบาล ธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
- ผู้สมัครต้องไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
- มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีกิริยา มรรยาทเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ มีความรบผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
- หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว/หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติด
- มีทัศนคติที่ดี มีความระเอียดรอบคอบ มีปฏิภาณไหวพริบ มีความอดทนอดกลั้นสูง

 

 

3. คนงาน(กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 3 อัตรา

- เป็น ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
- มีกิริยา มรรยาทเรียบร้อย มีใจรักงานบริการ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าที่
- เป็นชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว/หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบุรณ์ ดัชนีมวลกายปกติ (BMI) สมรรถนะหัวใจอยู่ในเกณฑ์พอใช้
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และไม่เสพสิ่งเสพติด
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ปฏิบัติงานเวร เช้า / บ่าย / ดึก )

* เวชเช้า ปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 16.00 น.
* เวชบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 16.00 - 24.00 น.
* เวชดึก ปฏิบัติงานเวลา 24.00 - 08.00 น.

 

 

4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา

- เป็น ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- เพศหญิงไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
- ชายต้องผ่านการคัดเลือการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว/หรือผ่านการเรียน รด.มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีความสามารถในการเป็นนักบริการ มีกิริยาวาจาสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้น พร้อมเอาใจใส่ผู้มารับบริการในทุกสถานการณ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี ต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมีใจรักในการให้บริการ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (ปฏิบัติงานเวร เช้า / บ่าย / ดึก )

* เวชเช้า ปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 16.00 น.
* เวชบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 16.00 - 24.00 น.
* เวชดึก ปฏิบัติงานเวลา 24.00 - 08.00 น.

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลวารินชำราบ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 19 สิงหาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 - 15.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

 

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 155 ครั้ง

Engine by shopup.com