12 ธันวาคม 2562

ดูบทความนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมบูรณาการ ๓ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 143 ครั้ง

Engine by shopup.com