10 ธันวาคม 2562

ดูบทความปลัด ศธ. ลงนามประกาศขึ้นบัญชีผู้บริหาร กศน. 73 ราย

ปลัด ศธ. ลงนามประกาศขึ้นบัญชีผู้บริหาร กศน. 73 ราย

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

นายการุณ​ สกุลประดิษฐ์​ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ ลงนามในประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

จากประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ขณะนี้การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก รวม​ 73 ราย รายละเอียดดังนี้  

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน.จำนวน 25 ราย 1.นายบุญเลิศ ตองติดรัมย์ 2.นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ 3.นายสัญญา ยุบลซิต 4.นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ 5.นายอำไพ ข่าขันมะลี 6.นายชัชพงศ์ สร้อยแสง 7.นายคมสัน สารแสน 8.นางสุทิศา ซุ่นคง 9.น.ส.ปาริชาติ ไชยสถิตย์ 10.น.ส.หลิงฟ้า ขันติรัตน์ 11.พ.อ.ท.นิพนธ์ เพ็ชรใส 12.น..ส.ฐิติพร บุทธิจักร์ 13.นายคณิน ทองเอียด 14.นางวรภร ประสมศรี 15.นางอุทัยวรรณ แก้วเขียว 16.นายวันชัย ครามสูงเนิน 17.พ.อ.อ.กฤชพล พรมลี 18.นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ 19.นายมงคลชัย ศรีสะอาด 20.นายอภิชาติ โชติแสงทอง 21.นายนิกร กาญจนสิทธิ์ 22.นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน 23.นางอัญชลี ปสันตา 24.นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ 25.น.ส.จันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน​ กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน.จำนวน 48 ราย ดังนี้ 1.นายอนันต์ คงชุม 2.นายชินกร คะอังกุ 3.นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ 4.นายสนิท อาษาธง 5.นายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น 6.นายเอกราช ชวีวัฒน์ 7.นายกาเรียน ยืนยงชาตึ 8.นายทัศน์พล เรืองศิริ 9.นายสุรพล สงณรงค์ 10.นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ 11.นายเสกสรรค์ รัตน์จินดามุข 12.นางรัชนุช สละโวหาร 13.นายวรรณวิจักษณ์ กุศล 14.นายประพันธ์ ทองพราว 15.นางสุรีรัตน์ ดียิ่ง 16.น.ส.นราวรรณ เวชธรรม 17.นายประเวช เหล่าประเสริฐ 18.พ.จ.อ.สมเจตน์ สวาศรี 19.นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ 20.นางชนกพร จุฑาสงฆ์ 21.นางมีนา กิติชานนท์ 22.นางนัยนา จำเนียร 23.ว่าที่ ร.ท.จำนงค์ นนทะมาศ 24.น.ส.เจนจรี สร้อยประเสริฐ 25.นายประกอบ โพธิ์ราม 26.นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง 27.นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ 28.น.ส.นัทธมน สกุลณมรรคา 29.นางปริญภรณ์ บุตรกิจ 30.นายสมชาย เด็ดขาด 31.นางโกศล หลักเมือง 32.นายพจนารถ นุกูลคาม 33.น.ส.ประไพศรี คงตระกูล 34.น.ส.อุไรรัตน์ ชนะบำรุง 35.นายประพรรณ์ ขามโนนวัด 36.นางอุไร ยืนสุข 37.นายโกเมน จินาวัลย์ 38.นางภคภัทร แก้วมีศรี 39.ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ 40.นายวิรัช ภัทรบูชา 41.นางธนัชศรณ์ ศิริม่วง 42.ว่าที่ ร.ต.จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี 43.นางสุวาลี บุญปัญญา 44.นายสุทัศน์ กันทะมา 45.นายศักดา ประชุม 46.น.ส.ผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล 47.น.ส.วรรณรัชต์ สุปัญญา และ 48.นายพิทักษ์ ราชาทุม

 

การขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น มีอายุบัญชีไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก โดยในการเรียกบรรจุและแต่งตั้งจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และเป็นผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งต้องได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 363 ครั้ง

Engine by shopup.com