28 มกราคม 2563

ดูบทความมรส. จับมือครูสังคม เป็นสื่อกลางถ่ายทอด “พุทธทาสศึกษา” หวังนักเรียนในชุมชนเข้าใจหลักการทำดี...ยอมรับความจริงของชีวิต

มรส. จับมือครูสังคม เป็นสื่อกลางถ่ายทอด “พุทธทาสศึกษา” หวังนักเรียนในชุมชนเข้าใจหลักการทำดี...ยอมรับความจริงของชีวิต

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) จับมือครูวิชาสังคม โรงเรียนจากทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ หลักสูตรวิชาพุทธทาสศึกษา-ปราชญ์ของโลก แก่นักเรียนในชุมชนท้องถิ่น หวังเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม เข้าใจหลักการทำดี ยอมรับความจริงของชีวิต ปลูกฝังการสืบทอดศาสนาและเผยแพร่วัฒนธรรมทุกมิติของสังคม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 นายธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพันธกิจด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนมธรรมเนียมและศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ตลอดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

 

 

 

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานสัมมนา เรื่อง พุทธทาสศึกษา เป็นการสืบสานปณิธานธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ ปราชญ์ของโลก ด้วยการนำเสนอออกเป็นมิติต่างๆ ได้แก่ มิติด้านวัฒนธรรม, ศิลปะ และศาสนา โดยมีคุณครูวิชาสังคมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา เพื่อร่วมเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ตลอดจนความสำคัญของตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธ ไปสู่นักเรียนเยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพราะการศึกษาคือสิ่งที่ทำความก้าวหน้าอย่างถูกต้องเพื่อมนุษย์ได้ลุถึงสิ่งที่ดีที่สุด ในทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 97 ครั้ง

Engine by shopup.com