29 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 19 - 23 ส.ค. 62

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 19 - 23 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

 

2. ตำแหนน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการ และสารบรรณ หรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

 

3. ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางบัญชี

 

4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาการเงิน, การบัญชี

 

5. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานหรืองานด้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือวุฒิสาขาเกี่ยวกับการบริการ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.policehospital.org พร้อมกอกข้อมูลลงในใบสมัครและนำมายื่นด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ ชั้น 4 อาคารศรียานนท์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 169 ครั้ง

Engine by shopup.com