29 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ส.ค. 62

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลอุดรธานี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (ผู้พิการ) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- เป็นผู้พิการ ไม่หูหนวก ไม่เป็นใบ ไม่มีความผิดปกติของมือ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 

2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

 

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ผู้ช่วยช่างกายอุปกรณ์) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

 

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ผลิตยาแผนไทย) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

 

5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

 

6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางพณิชยการ ทุกสาขา

 

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจ การเงิน การตลาด เลขานุการ/การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 

8. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาพยาธิวิทยา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

17 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 150 ครั้ง

Engine by shopup.com