29 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ก.ย. 62

โรงพยาบาลนครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 13/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานเปล

- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
- เพศชาย, หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6)
- เพศชาย, หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- เพศหญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล)

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- เพศชาย, หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
- เพศหญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word และ Micrsoft Excel ได้
- สามารถพิมพ์ดีดระบบสัมผัสได้ดี

 

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวส.)

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี
- เพศหญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

 

7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
- เพศชาย
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

8. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล

- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี)
- เพศชาย, หญิง
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือฝึกอบรมวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 3

 

 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2562 ในวัน เวลา ราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

19 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 701 ครั้ง

Engine by shopup.com