02 มิถุนายน 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 62

เทศบาลตำบลบางละมุง รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางละมุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในงานขับรถยนต์ และมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการ ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. หรือ ก.อบต., รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. หรือ ก.อบต., รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. หรือ ก.อบต., รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

 

3. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมืดดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

 

4. ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

5. ตำแหน่ง คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบทบางละมุง ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางละมุง ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

19 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 334 ครั้ง

Engine by shopup.com