29 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ดูวัน เวลา สถานที่รับสมัครในไฟลประกาศรับสมัคร

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ดูวัน เวลา สถานที่รับสมัครในไฟลประกาศรับสมัคร

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ

 

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลศาสตร์ และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

3. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

4. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิทเศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

5. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

6. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

19 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1786 ครั้ง

Engine by shopup.com